رانندگی از سمت چپ میباشد. 
سبقت گرفتن از سمت چپ مجاز نیست و جرائم سنگینی در پی دارد. 
انگلستان تنها کشور اروپایی است که حرکت خودروها در آن از سمت چپ جریان دارد.  هنگام ورود به میادین و پیچیدن به چپ یا راست کاملاٌ دقت کنید که از مسیر خود منحرف نشوید. واحد اندازه گیری سرعت درانگلستان مایل است.