رانندگی در اوکراین از سمت راست است.

راههای اصلی این کشور شرائط خوبی دارند ولی رانندگی در راههای خارج از شهر و روستایی رانندگی نیازمند دقت و صبر و حوصله فراوان است.   

به خاطر پراکندگی جایگاههای سوخت در اوکراین ، دسترسی به سوخت میتواند دشوار باشد. توصیه میشود باک شما از نیمه خالی تر نشود. در تمام طول شبانه روز با چراغهای روشن حرکت کنید. 

قبل از حرکت مسیر خودرا از روی نقشه بررسی کنید. داشتن دستگاه مسیر یاب توصیه میشود.