رانندگی در بزرگراههای ترکیه بسیار لذتبخش است ولی اگر در ترافیک راههای فرعی و روستایی که مملو از ماشینهای باری و جمعیت و چاله های بزرگ و کوچک است گرفتار شوید شاید اینطور نباشد. رانندگان در ترکیه بسیار غیرقابل پیش بینی هستند و بهتراست که هنگام رانندگی بیشتر احتیاط کنید. رانندگی از سمت راست است ولی همیشه هنگام پیچیدن به چپ مراقب رانندگانی باشید که همزمان با پیچیدن ازشما سبقت هم میگیرند!! 
حتی الامکان از رانندگی در شب خودداری کنید. همچنین بیشتر جاده های کوهستانی به خاطر نبود گاردریل بسیار خطرناکند ، بخصوص در شب.
استفاده از بوق در ترکیه یک عادت عمومی است. اگر هنگام سبز شدن چراغ دیر حرکت کنید یا از جهت حرکت خود اطمینان نداشته باشید ، بوق سایرین به شما یادآوری میکند که سریعتر تصمیم بگیرید.