در تایلند رانندگی از سمت چپ میباشد. 

در تایلند تظاهرات سیاسی زیادی انجام میشود. در زمانهای خاص دقت کنید. 

در داخل شهرها ترافیک بسیار نامنظم و سنگین است . توصیه میشود بخصوص در بانکوک از بردن خودرو به مناطق مرکزی شهر خودداری نمائید. 

جاده ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. برای دیدن تایلند واقعی ، بهترین گزینه خودروی 4X4 است.