رانندگی در اسلواکی از سمت راست است. 

شرائط راهها در این کشور قابل قبول است. زمستانها جاده های کوهستانی بسیار لغزنده و خطرناک میشوند . حتی المقدور زمستانها از رانندگی در این جاده ها خودداری کنید.