رانندگی از سمت راست میباشد. 
سبقت گرفتن از سمت راست مجاز نیست و جرائم سنگینی تا 100 یورو در پی دارد.  شبها هنگام رانندگی در جاده های فرعی مراقب گاری های اسبی که کنار جاده متوقف شده اند باشید. حق تقدم همیشه با عابر پیاده است. 
سعی کنید در ساعات شلوغی رانندگی نکنید. 
پرتغال یکی از کشورهایی است که در میان کشورهای اروپایی آمار قابل قبولی در ایمنی رانندگی ندارد.