رانندگی از سمت راست میباشد و سبقت گرفتن از راست ممنوع است. 

در تمام تقاطع ها و میادین خودروهای سمت راست تقدم عبور دارند .

هنگام رانندگی مراقب سرعتگیرها و دست اندازها باشید. هنگام رانندگی در شب امکان کم شدن دید به خاطر وضعیت جوی وجود دارد. در راههای فرعی و روستایی جاده ها شنی یا سنگفرش هستند. 

استفاده از خودرو 4X4 در این کشور توصیه میشود.