رانندگی از سمت راست میباشد. 
سبقت گرفتن از سمت راست مجاز نیست و جرائم سنگینی در پی دارد. در زمستانها جاده ها بسیار لغزنده هستند. پس تجهیزات زمستانی را از شرکت اجاره خودرو بخواهید..