رانندگی از سمت چپ میباشد. 

خودروهای عمومی و سرویس مدارس همیشه دارای حق تقدم هستند و رانندگان باید تا زمان سوار یا پیاده شدن مسافران توقف کامل نمایند .

جاده از شرائط خوبی برخوردار نیستند و با استفاده از یک خودرو 4X4  سفر ایمن و راحت تری تجربه خواهید کرد.

خودروهای اجاره ای همیشه با یک حرف Q روی پلاک قابل شناسایی هستند. از رانندگی در ساعات شلوغی در پایتخت خودداری کنید. 

در مالت هیچ بزرگراهی وجود ندارد.