در لیتوانی حرکت از سمت راست میباشد. 

چراغهای خودرو هنگام حرکت درتمام طول شبانه روز باید روشن باشد. جایگاههای سوخت در تمام کشور موجود است . برای دسترسی به سوخت با مشکلی مواجه نخواهید بود.