رانندگی از سمت راست میباشد. 
سبقت گرفتن از سمت راست مجاز نیست و جرائم سنگینی در پی دارد. 

جاده های مجارستان پس از پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا باز سازی شده و در شرائط بسیار مطلوبی هستند.