رانندگی در آلمان به خاطر وجود جاده ها و اتوبانهای عالی بسیار لذت بخش است. علیرغم آنچه عموماٌ گفته میشود در بسیاری از اتوبانها محدودیت سرعت وجود دارد. آلمان دارای دومین شبکه جاده ای دنیاست. ماشینها بیشتر دارای گیربکس دستی هستند.
در تقاطع ها خودروهای سمت راست همیشه حق تقدم دارند مگراینکه تابلوی راهنمایی وجود داشته باشد که حالت دیگری تعیین کرده باشد.
خودروهای ورودی به بزرگراهها  باید حق تقدم خودروهای درحال حرکت داخل بزرگراه را رعایت کنند. سبقت گرفتن از سمت راست غیر قانونی وشامل جریمه های سنگین میباشد.
در آلمان جاده هایی وجود دارد که خودروهای درحال حرکت در آنها همیشه نسبت به خودروهای سایر راهها اولویت دارند. این جاده ها با تابلوی مربع زرد رنگ با حاشیه سفید مشخص شده اند.
در صورت خرابی خودرو میتوانید از تلفنهای اضطراری که هر 3.5 کیلومتر نصب شده استفاده کنید.