رانندگی از سمت راست میباشد. خودروهای سمت راست همیشه دارای حق تقدم هستند مگر اینکه علائم راهنمایی موجود آن را برای شما در نظر گرفته باشند. خودروهای امدادی همیشه در عبور مقدم هستند.