رانندگی از سمت راست میباشد. 
سبقت گرفتن از سمت راست مجاز نیست و جرائم سنگینی در پی دارد. 

حق تقدم همیشه با خودروهای سمت راست است. 

حداقل مبلغ جریمه در فنلاند 22 یورو میباشد. توجه داشته باشید که قانون برای حداکثر مبلغ جریمه سقفی تعیین نکرده و جرائم رانندگی میتواند بسیار سنگین باشد.