رانندگی در قبرس از سمت چپ است . سبقت گرفتن از چپ ممنوع و شامل جریمه میگردد. 

رانندگان در قبرس خیلی بی توجه رانندگی میکنند . یا خیلی تند ، یا خیلی آهسته ..... حد وسطی وجود ندار !!!

با احتیاط زیادی رانندگی کنید. مخصوصاٌ در ابتدا. 

قبرس راهها و بزرگراههای بسیار خوبی دارد و تراکم فقط در نزدیکی شهرها دیده میشود. 

استفاده از بوق در قبرس بسیار رایج است .

سیستم اتوبوسرانی وضعیت خوب و قابل قبولی دارد ولی قبرس سیستم حمل و نقل ریلی ندارد.