رانندگی از سمت راست میباشد و سبقت گرقتن از راست غیر مجاز است. 

جاده ها از شرائط خوب و مطلوبی برخوردار است و شبکه راههای این کشور مرتب درحال گسترش است. 

جاده ها بسیار زیبا و رانندگی در آنها لذتبخش است. در جاده های کوهستانی و مرتفع امکان ریزش سنگ از کوه وجود دارد. 

از رانندگی در ساعات اولیه صبح و 3 تا 4 بعد از ظهر که خیابانها شلوغ است پرهیز کنید. از رانندگی روی خطوط تراموا جداٌ خودداری کنید. اگر از کشوری دیگر وارد کروواسی میشوید حتماٌ از شرکت اجاره خودرو سوال کنید که این کار مقدور است یا خیر. 

از رانندگی در جاده های خاکی و خارج از شهرها به شدت خودداری کنید. مین های باقی مانده از زمان جنگ هنوز بسیار خطرناک هستند. 

هرگز برای کمک به افراد یا سوارکردن اشخاص غریبه توقف نکنید.