رانندگی از سمت راست میباشد. 
سبقت گرفتن از سمت راست مجاز نیست و جرائم سنگینی در پی دارد. در تقاطع ها همیشه حق تقدم با خودروهای سمت راست است. اتریش یکی از کشورهایی است که کمترین محدودیت سرعت در آن اعمال میشود. شما میتوانید با سرعت 130 کیلومتر درساعت دربزرگراههای اتریش رانندگی کنید.